Partneři


Vybudování specializovaného
ubytovacího zařízení pro komfortní
rodinnou rekreaci je spolufinancováno
Evropskou unií.
Kempy v ČR a SR
EET


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Ubytovací řád

platný od 24.9.2010

I.

Tento ubytovací řád je platný pro rekreační zařízení pro komfortní rodinnou rekreaci na Vysočině CAMP RELAX MORAVEC.
Tento ubytovací řád stanovuje základní pravidla pobytu v CAMP RELAX MORAVEC a jeho sedmi chatách pro jeho hosty, tj. osoby, které uzavřely s vlastníkem CAMPU smlouvu o ubytování (objednatel) a osoby, které jsou oprávněny se v CAMPU s objednatelem ubytovat (ubytovaný).
Tento ubytovací řád slouží k zabezpečení a ochraně jak majetku CAMPU, tak i majetku hosta.
Každý host CAMP RELAX MORAVEC je povinen respektovat tento ubytovací řád.

Všechna práva a povinnost ze strany CAMPU nese jeho vlastník. Za CAMP jedná zaměstnanec vlastníka CAMPU či vlastníkem CAMPU pověřená osoba (dále jen „zaměstnanec CAMPU“).


II.

Každá chata je určena pro ubytování maximálně 6ti osob.
Rodiče odpovídají za své děti.

Nástup na týdenní pobyt je vždy v sobotu, a to od 14.00 hodin. Ukončení tohoto týdenního pobytu je vždy další sobotu, a to do 10.00 hodin.
Nástup na víkendový pobyt je vždy v pátek, a to od 12.00 hodin. Ukončení tohoto víkendového pobytu je vždy v neděli, a to do 18.00 hodin.

Při nástupu na pobyt předloží host zaměstnanci CAMPU ubytovací poukaz a platný občanský průkaz, cizinec občanský průkaz EU či pas či jiný doklad totožnosti. Podmínkou k tomu, aby mohl být host ubytován, je řádně uzavřená smlouva o ubytování a uhrazená cena za pobyt.
Dále host složí v hotovosti k rukám zaměstnance CAMPU kauci ve výši 2.000,-Kč.
Host obdrží 1ks klíčů od chaty a 1ks klíčů od vchodové brány, které je povinen při ukončení pobytu vrátit zaměstnanci CAMPU.
Dále bude host seznámen s tzv. soupisem a ceníkem vybavení chaty.

MEZI POVINNOSTI HOSTA PATŘÍ:
 • Používání domácí obuvi v chatě.
 • Dodržování nočního klidu mezi 22:00 hodinou a 6:00 hodinou.
 • Dodržování zákazu kouření v chatě.
 • Dodržování zákazu mít v chatě i celém areálu CAMPU jakékoli zvíře.
 • Dodržování zákazu provádět jakékoli úpravy v chatě.
 • Dodržování bezpečnostních, protipožárních a jiných obdobných právních předpisů.
 • Dodržování hygienických předpisů, čistoty a pořádku v chatě i celém areálu CAMPU.
 • Předcházení vzniku jakýchkoli škod na chatě, jejím zařízení a vybavení.
 • Dodržování zákazu manipulace s vodovodními a topnými zařízeními a při používání elektrických zařízení dbát zvýšené opatrnosti a poté je vypnout a vyjmout ze zdroje energie.
 • Dodržování zákazu vnášet do chaty a celého areálu CAMPU nebezpečné věci.
 • Ihned oznámit zaměstnanci CAMPU zjištěné závady v chatě.
 • V případě poškození chaty, jejího zařízení nebo vybavení hostem nebo třetí osobou, které umožnil host vstup do chaty, je host povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnanci CAMPU a uhradit vlastníkovu CAMPU vzniklou škodu a náklady na opravu, především za pomoci kauce.
 • Ihned informovat zaměstnance CAMPU o vzniku případného havarijního stavu, pokud tak host neučiní, bude odpovídat za škodu tím způsobenou. V případě havarijního stavu je zaměstnanec CAMPU oprávněn vstoupit do chaty za účelem jeho odstranění a minimalizace škod.
 • Při opuštění chaty ji zamykat a zavírat okna a počínat si tak, aby se předešlo vzniku případných škod.
 • Dodržování zákazu parkování vozidel mimo k tomu vyhrazená parkovací místa.

Při ukončení pobytu je host povinen předat chatu zaměstnanci CAMPU ve stavu, v jakém ji převzal, v chatě musí být pozavírána okna, zhasnuta světla, vypnut televizor, vyjmuta elektrická zařízení ze zdroje energie, atp., tj. počínat si tak, aby se předešlo vzniku případných škod.
Při zjištění vzniku škody při předání a převzetí chaty bude sepsán předávací protokol, do kterého bude zaznamenáno poškození. V chatě je vyvěšen soupis a ceník vybavení chaty, kdy dle tohoto ceníku bude hostu vyúčtována náhrada případné škody, kterou způsobí a kdy tato škoda bude hrazena ze složené kauce. Pokud bude tato kauce nedostačující, dohodnou se strany na způsobu uhrazení zbývající náhrady škody.

Host bere na vědomí, že je celý areál CAMP RELAX MORAVEC střežen kamerovým systémem.

V každé chatě ji instalováno protipožární čidlo, které v případě zachycení kouře spustí požární poplach. Pokud k tomuto dojde v důsledku kouření hosta, či jiné jeho činnosti, je host povinen nahradit CAMPU veškerou škodu vzniklou spuštěním požárního poplachu.

Při porušení tohoto ubytovacího řádu hostem, je CAMP oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování, a to ústně či písemně, s účinností od okamžiku sdělení vypovězení této smlouvy hostu.
Rozšíření ubytovacího řádu platné v rámci kulturního a sportovního vyžití v Campu Relax Moravec - provozní řád pro společenskou místnost, tenisové hřiště, dětské hřiště, rybník
platné od 1.7.2012

V rámci kulturního a sportovního vyžití v CAMP RELAX MORAVEC dodržuje host CAMPU bezpečnostní předpisy a je povinen hlásit zaměstnanci CAMPU případné závady na vybavení CAMPU.
Host bere ohled na ostatní hosty CAMPU a neobtěžuje je přílišným hlukem ani jiným nevhodným způsobem, dodržuje pravidla slušného chování.
Provozovatel CAMPU neručí za jakékoli zranění hosta, poškození, ztrátu či zničení jeho věcí, pokud to přímo nezpůsobí.
Způsobí-li host škodu na majetku CAMPU, je povinen tuto škodu vlastníkovi CAMPU uhradit, především za pomoci kauce.

Řád pro společenskou místnost

Provozní doba společenské místnosti je denně od 8.00 h do 21.00 h.
Společenskou místnost je oprávněn užít pouze ten z hostů CAMPU, který uhradí stanovené vstupné. Poté host obdrží klíče od zaměstnance CAMPU. Společenskou místnost může host užívat celou dobu pobytu. Při ukončení pobytu host klíč vrací zaměstnanci CAMPU.
Host dbá vždy o to, aby neumožnil vstup do místnosti neoprávněným osobám a při odchodu místnost vždy uzamknul.
Ve společenské místnosti host nesmí konzumovat jídlo a kouřit.

Ve společenské místnosti může host využít kulečníku, infrasauny a fitness, či posedět u krbu (elektrického, který musí host vždy po použití vypnout).
K zapůjčení jsou i společenské hry, které host neodnáší ze společenské místnosti.

Při hře na kulečníku dbá host zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zejména potahu stolu, též tág. Tága jsou určena pouze pro hru, nikoli k jiným jakýmkoli účelům.

Použití infrasauny je pouze na vlastní nebezpečí. Návod k obsluze je vyvěšen na dveřích sauny. Pokud přesto host neví jak saunu použít, vyhledá pomoc zaměstnance CAMPU, jinak saunu nepoužije. HOST SAUNU PO JEJÍM POUŽITÍ VŽDY VYPNE!

Použití fitness strojů je na vlastní nebezpečí. Host se chová tak, aby nedošlo k úrazu jeho či třetí osoby a též k poškození strojů.

Přehled obsazenosti společenské místnosti
Jelikož se jedná o společenskou místnost, musí vzít každý host CAMPU na vědomí, že je tato místnost určena ke společenským účelům a tudíž k návštěvě více hostů současně (hostů, kteří uhradili vstupné).
Do přehledu obsazenosti si mohou hosté CAMPU zapsat přesnou hodinu, ve kterou mají zájem o infrasaunu, kulečník či fitness. Tito hosté mají poté přednost před ostatními nezapsanými hosty. Jinak platí, kdo dříve přijde, ten má právo danou věc obsadit jako první.
Standardní doba užití věci je 60 minut. Pokud nemá o věc zájem další uchazeč, je možné dobu užití věci prodloužit vždy o dalších 60 minut.
Nebude-li objednaná věc obsazena objednatelem do 10 minut, může věc obsadit další zájemce.

Řád pro hřiště – tenisové (multifunkční), dětské

Provozní doba hřiště je denně od 7.00 h do 22.00 h.

Tenisové (multifunkční) hřiště je přístupné každému hostu CAMPU. Host dostane při ubytování se v chatě klíč k odemčení vstupní branky a vždy při opuštění hřiště jej zamyká. Klíč vrací zaměstnanci CAMPU při ukončení ubytování.
Hřiště je určeno pouze ke sportovním účelům, tj. ke hře tenis, odbíjená, nohejbal, atp., host se chová tak, aby nedošlo k poškození hřiště, jeho povrchu, sítí i raket, které si může host zapůjčit v chatce na hřišti, půjčené rakety host vždy vrací na původní místo.
Host nesmí na hřišti odhazovat odpadky, žvýkačky, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpadky,atp.), jezdit na kole, konzumovat jídlo.

Přehled obsazenosti tenisového hřiště.
Jelikož je hřiště přístupné každému hostu CAMPU, slouží k evidenci obsazenosti hřiště jeho přehled.
Do přehledu si mohou hosté CAMPU zapsat přesnou hodinu, ve kterou mají zájem o hru. Tito hosté mají poté přednost před ostatními nezapsanými hosty. Jinak platí, kdo dříve přijde, ten má právo hřiště obsadit jako první.
Standardní hrací doba je 60 minut. Pokud nemá o hru zájem další uchazeč, je možné hrací dobu prodloužit vždy o dalších 60 minut.
Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut, může hřiště obsadit další zájemce.

Dětské hřiště je volně přístupné pro hosty CAMPU a je určeno ke hře dětí, a to od 3 let věku do 12 let věku dítěte.
Rodiče dbají zvýšené opatrnosti při hře svých dětí a nesou za ně zodpovědnost, děti do 7 let nesmí pobývat na hřišti samy, pouze s rodiči či osobu starší 18 let. Tato povinnost se týká i tenisového hřiště a společenské místnosti.
Nosnost houpačky a skluzavky je 50 kg.
Host nesmí: vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu; klouzat se hlavou dolů a ve stoje; houpat se na houpačce bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakovat ze sedátka za pohybu; přelézat zábrany; provádět zásahy do zařízení hřiště; používat sluncem rozpálené či zmrzlé skluzavky; přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty; odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí; kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky.

Řád trampolíny
Pro trampolínu platí stejná pravidla jako pro dětské hřiště. Plus nosnost trampolíny je 180 kg. Vstup na trampolínu je pouze bez bot.

Řád pro stolní tenis
Stůl na stolní tenis je volně přístupný pro hosty CAMPU. Stůl je určen pouze ke hře, host se chová tak, aby nedošlo k jeho poškození. Host má k dispozici pálky a míčky, které vrací vždy na původní místo.

Pro dětské hřiště, trampolínu a stolní tenis se přiměřeně použije principu přehledu obsazenosti jako pro tenisové hřiště.

Řád ohniště
Ohniště je volně přístupné pro hosty CAMPU. Každý host dbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s ohněm, aby nedošlo ke zranění osob či k požáru. Užití ohniště je na vlastní nebezpečí. Při odchodu od ohniště musí host oheň řádně uhasit.

Řád pro rybník Žlibečník
Žlibečník je soukromý rybník ve vlastnictví CAMPU, který je přístupný pouze hostům CAMPU.
Koupání v rybníku je pouze na vlastní nebezpečí.
Každému hostu CAMPU je k dispozici loďka, která je uložena za branou tenisového hřiště. Host si může kdykoli loďku zapůjčit a donést na rybník. Jízda na loďce je pouze na vlastní nebezpečí. Host vždy vrátí loďku zpět za bránu tenisového hřiště.
Pro zapůjčení loďky se přiměřeně použije principu přehledu obsazenosti jako pro tenisové hřiště.
Každý host je oprávněn v rybníku rybařit. Chycené ryby vrací host zpět do vody, s rybami zachází humánně. Host si může zdarma ponechat dva ulovené kapry (nikoli jiný druh ryb) v rámci (týdenního či víkendového) pobytu v chatě.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt v CAMP RELAX MORAVEC.

CAMP RELAX MORAVEC
Mapka areálu
Fotogalerie
KDE NÁS NAJDETE
Camp Relax Moravec
Moravec č.p. 205
PSČ 592 54

tel: 777 232 044
e-mail: info@camprelax.cz
GPS souřadnice:
N49°26'44.165"
E16°8'34.714"


 Další kontakty